Wenst u een alert te creëren gebaseerd op deze filters?

Algemene Voorwaarden:

InLEIDING

 

CULTURE AGORA is een platform dat de zichtbaarheid verhoogt van culturele initiatieven, aanbiedingen en oproepen (hierna “informatie” genoemd) met betrekking tot cultuur die werd ontwikkeld in of te maken heeft met Europa en het zuidelijke Middellandse Zeegebied. Tegelijkertijd faciliteert CULTURE AGORA de verspreiding van vormende, informatieve of professionele audiovisuele inhoud (hierna “video-inhoud” genoemd), zowel via livestreaming als via opnames. CULTURE AGORA is een gratis platform voor geïnteresseerde gebruikers (hierna “gebruikers” genoemd). De informatie, die systematisch wordt gepubliceerd om zoekopdrachten volgens vooraf ingestelde criteria te vergemakkelijken, en die strikt wordt onderworpen aan een aan de inhoud aangepaste vervaldatum, wordt op het portaal geladen, gewoonlijk door degenen die de eindverantwoordelijkheid voor de gepubliceerde inhoud dragen (hierna “promotors” genoemd). Behalve voor wie uitdrukkelijke toestemming van CULTURE AGORA krijgt, wordt alle informatie door de adviseurs binnen de kortst mogelijke termijn voor publicatie gecontroleerd.

 

CULTURE AGORA wordt beheerd onder de verantwoordelijkheid van Culture & Media Agency Europe ivzw (hierna “CUMEDIAE” genoemd), gevestigd op het adres Waversesteenweg 220, 1050 Brussel, België. CUMEDIAE is een erkende entiteit in België zoals omschreven in het decreet van 15 februari 2012, met BTW-nummer 0844076380. CUMEDIAE als dusdanig of onder de licentie van de houder beschikt over de vermogens en bevoegdheden, rechten en verplichtingen die hierbij aan CULTURE AGORA worden toegekend.

1.- ALGEMENE VOORWAARDEN VAN CULTURE AGORA

Deze algemene voorwaarden reguleren de toegang tot, het navigeren op en het gebruik van CULTURE AGORA, alsook de plichten die voortkomen uit het gebruik van de inhoud ervan (tekst, grafieken, foto’s, inhoud, databanken, beelden, informatie en gelijk welke andere creatie die wordt beschermd door intellectuele en industriële eigendomsrechten).

Het gebruik van en de toegang tot de door CULTURE AGORA geleverde inhoud impliceert kennis en goedkeuring van deze voorwaarden.

 1. – TOEGANG EN VERANTWOORDELIJKHEID

2.1. De toegang tot deze website is gratis.

2.2. Zowel de toegang tot CULTURE AGORA als het gebruik van de informatie op de website zonder toestemming is de exclusieve verantwoordelijkheid van de uitvoerende persoon. CUMEDIAE zal in geen geval verantwoordelijkheid opnemen voor schade of gelijk welke andere gevolgen die voortkomen uit zo’n gebruik, toegang of communicatie, hetzij rechtstreeks of via de in de gepubliceerde informatie vervatte links.

2.3. CULTURE AGORA is onder geen enkel beding verantwoordelijk voor de juistheid van de gepubliceerde informatie. Dat is de exclusieve verantwoordelijkheid van de promotor, die uitdrukkelijk bij elke publicatie wordt aangegeven.

2.4. CULTURE AGORA is niet verantwoordelijk voor de video-inhoud die achter links op de website schuilgaat. Het zal echter elke legitieme claim dienaangaande behandelen en behoudt zich het recht voor om de publicatie op te schorten of te verwijderen in geval van een conflict tussen eigenaars van de inhoud, mits kennisgeving aan de promotor.

 1. - PROMOTORS EN REGISTRATIE

3.1. Elke publieke of particuliere organisatie en elk individu kan informatie of video-inhoud publiceren door zich te registreren als promotor. Daartoe dienen ze hun gegevens in het vereiste formaat in te voeren alvorens ze de inhoud kunnen uploaden die ze wensen te publiceren.

3.2. Het is niet toegelaten om als promotor informatie of video-inhoud te publiceren die niet rechtstreeks of onrechtstreeks door de eigenaar ervan is goedgekeurd. Dat geldt niet indien de informatie openbaar is en reeds eerder online werd gepubliceerd. CULTURE AGORA behoudt zich het recht voor om bij de registratie de echtheid van de door de promotor verstrekte informatie via publieke toegang te controleren.

3.3. Promotors met bewezen professionele capaciteit die regelmatig informatie of video-inhoud voor publicatie op CULTURE AGORA produceren, kunnen de toelating krijgen om hun inhoud automatisch te publiceren zonder voorafgaande controle, mits ze de onderhavige algemene voorwaarden hebben aanvaard. Het posten van informatie of video-inhoud die niet strookt met de stipulaties uit de hoofdstukken 4 en 5 van deze algemene voorwaarden kan ertoe leiden dat die goedkeuring wordt ingetrokken.

3.4. CULTURE AGORA kan een promotor die de in hoofdstuk 6 beschreven goede praktijken ernstig heeft geschonden of die bij het registreren volledig of gedeeltelijk foutieve informatie heeft verstrekt, tijdelijk of onbeperkt schorsen.

3.5. Minderjarigen kunnen zich niet als promotor registreren zonder toestemming van een ouder of voogd.

 1. – PUBLICEREN VAN INFORMATIE

4.1. Enkel wie zich vooraf als een promotor heeft geregistreerd, kan informatie publiceren.

4.2. Het publiceren van informatie is gratis. CULTURE AGORA kan echter betalingsprocedures invoeren die van toepassing worden bij publicatieactiviteiten die een economisch voordeel voor commerciële organisaties opleveren.

4.3. De door de promotor ingegeven informatie zal enkel in een algemeen onlineformaat zichtbaar zijn, na goedkeuring door de adviseurs (binnen de 48 uur), met uitzondering van de informatie van agentschappen of instellingen die reeds over expliciete toelating beschikken.

4.4. De adviseurs kunnen het publiceren van informatie in elk van de volgende situaties weigeren:

- De publicatie heeft niet rechtstreeks te maken met cultuur, kunst of de culturele of creatieve industrie.

- De promotor heeft een inbreuk gepleegd op de goede praktijken uit hoofdstuk 6 van de onderhavige algemene voorwaarden, bij de publicatie zelf en/of bij andere voorheen geweigerde publicaties.

- De publicatie bevat fouten of weglatingen die tot tegenstrijdige informatie of onwerkbaarheid van de site leiden.

- De aangegeven URL werkt niet.

4.5. Het verzoek tot publicatie moet minstens de volgende elementen bevatten:

- Titel

- Vermelding van een toepasselijk tijdskader (datum van publicatie, looptijd, vervaldag)

- Een geldige URL die de gebruiker kan raadplegen voor aanvullende informatie of om de inhoud op te zoeken.

- Classificatie van het soort activiteit en de discipline, volgens de beschikbare opties op het moment van de publicatie.

- Optioneel een korte beschrijving, geschreven in een van de talen van de site of in gelijk welke andere taal.

De promotor kan een statisch beeld aan de publicatie toevoegen dat betrekking heeft op de activiteit. Indien dat niet gebeurt, behoudt CULTURE AGORA zich het recht voor om zelf een algemeen beeld toe te voegen.

 

4.6. Informatie moet steeds een vervaldatum van de publicatie bevatten, die in geen geval zes maanden mag overschrijden. Na die termijn zal de informatie automatisch worden verwijderd. Vervallen informatie die werd verwijderd, kan steeds opnieuw worden gepubliceerd. Die informatie zal dan als een nieuwe publicatie worden gecontroleerd.

4.7. De promotor geeft CULTURE AGORA een beperkte licentie om de gepubliceerde inhoud te reproduceren en via de CULTURE AGORA-website door te sturen, en informatie toe te voegen en het geheel om te vormen zodat het aan de technische vereisten van de CULTURE AGORA-website voldoet. De promotor verleent CULTURE AGORA de uitdrukkelijke goedkeuring alle op deze website geposte informatie op alle mogelijke manieren te ontsluiten, publiceren of verspreiden, in het bijzonder via sociale netwerken, zolang de bron van die informatie duidelijk vermeld wordt.

 1. PUBLICATIE VAN VIDEO-INHOUD

5.1. Enkel wie zich voorheen als promotor heeft geregistreerd, kan video-inhoud publiceren.

5.2. Het publiceren van video-inhoud via een weblink is gratis. CULTURE AGORA kan echter betalingsprocedures instellen, rekening houdend met de aangeboden zichtbaarheid, in het bijzonder bij vroege verspreiding van activiteiten of bij heruitzending of herhaalde publicatie op de website of via sociale netwerken die ermee verbonden zijn.

5.3. De door de promotor ingestuurde video-inhoud zal pas na goedkeuring door de adviseurs zichtbaar zijn (binnen de 48 uur), behalve voor agentschappen of instellingen die reeds over uitdrukkelijke toestemming beschikken.

5.4. De adviseurs kunnen de publicatie van een video in de volgende gevallen tegenhouden:

- De inhoud van de video heeft niets te maken met cultuur, kunst, de culturele en creatieve industrie, opleidingen of communicatie dienaangaande.

- De promotor-ontwikkelaar heeft een inbreuk begaan op de in hoofdstuk 6 vermelde goede praktijken, hetzij het in de verworpen publicatie zelf of in eerdere publicaties.

- De aangegeven URL werkt niet.

- Er zijn voldoende bewijsstukken of aanwijzingen dat de video de intellectuele eigendom van derde partijen schendt.

- De video-inhoud is ouder dan 24 maanden.

5.5. Het publicatieverzoek voor video-inhoud moet minstens de volgende elementen bevatten:

- Titel.

- Plaats van het evenement.

- Datum, tijdstip en duur van het evenement.

- Een geldige URL met rechtstreekse toegang tot het streamingsignaal, of tot een video en opname. Zowel streaming als videoweergave op CULTURE AGORA zullen ingebedde, externe inhoud zijn die door de promotor wordt gepubliceerd en niet op de eigen servers van CULTURE AGORA zal worden gehost.

De promotor mag een statisch beeld met betrekking tot de video-inhoud bij de publicatie voegen indien dat niet automatisch van de verstrekte URL kan worden gehaald. Bij gebreke daaraan behoudt CULTURE AGORA zich het recht voor een beeld met algemene inhoud toe te voegen.

5.6. CULTURE AGORA behoudt zich het recht voor video-inhoud twaalf maanden na de publicatie te verwijderen. Die inhoud kan opnieuw worden gepubliceerd, maar zal als een nieuwe publicatie worden behandeld en gecontroleerd.

5.7. De promotor verleent CULTURE AGORA de uitdrukkelijke toestemming alle op deze site gepubliceerde informatie op alle mogelijke manieren te ontsluiten, publiceren of verspreiden, alsook identificatie van de promotor mogelijk te maken.

 1. GOEDE PRAKTIJKEN

6.1. Door deze gebruiksvoorwaarden te aanvaarden, en met betrekking tot de toegang tot en de publicatie van inhoud op CULTURE AGORA zijn alle gebruikers en promotors verplicht om:

- De toepasselijke wetten na te leven in het land waar ze verblijven of zich hebben gevestigd.

- Correcte en echte informatie te verstrekken: het is absoluut verboden een valse identiteit aan te nemen.

- De gegevens & expertise die ten tijde van de registratie verstrekt werden, te onderhouden en te actualiseren.

- Geen inhoud te publiceren, te ontsluiten, te verspreiden of te delen die indruist tegen de elementaire beginselen met betrekking tot personen, openbare orde en moraliteit. Het is in het bijzonder verboden belasterende, racistische, seksistische, discriminerende, pornografische of gewelddadige inhoud te publiceren, alsook inhoud die schade kan toebrengen aan de eer, het imago en de persoonlijke levenssfeer van anderen, in het bijzonder minderjarigen.

- Geen foto’s of persoonlijke informatie aan derde partijen te linken zonder instemming van de eigenaar, tenzij ze uitdrukkelijk een openbaar karakter hebben.

- Geen inhoud te publiceren, te ontsluiten, te verspreiden of te delen die een inbreuk vormt op het communicatiegeheim, de intellectuele eigendom of de normen voor bescherming van persoonlijke gegevens.

- Elke actie te vermijden die het ordelijk functioneren van de site belet.

- De dienst niet te gebruiken om reclame en / of ongewenste commerciële boodschappen (spam) te versturen of gegevens in te zamelen met hetzelfde oogmerk.

6.2. CULTURE AGORA behoudt zich het recht voor op elk moment elke inhoud te verwijderen die kan worden geacht tegen deze goede praktijken in te druisen.

6.3. CULTURE AGORA neemt de taak op zich elke gegronde klacht te verwerken en te onderzoeken met betrekking tot een publicatie die niet in overeenstemming met deze goede praktijken zou zijn.

6.4. CULTURE AGORA behoudt zich het recht voor elk profiel van een promotor of een geregistreerde gebruiker op te schorten of te verwijderen dat deze goede praktijken schendt, alsook – indien van toepassing – alle door hen gepubliceerde informatie. Die verwijdering wordt schriftelijk meegedeeld en geeft geen aanleiding tot compensatie.

 1. – ANNULATIE VAN DE DIENST EN PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

7.1. Elke promotor of geregistreerde gebruiker kan zich te allen tijde voor de diensten van CULTURE AGORA uitschrijven via de daartoe voorziene menu’s.

7.2. Persoonlijke gegevens worden bij het registreren verstrekt om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van diensten en / of inhoud op de website van CULTURE AGORA. Het gebruik van dergelijke gegevens voor communicatie die losstaat van de werking van CULTURE AGORA vereist uitdrukkelijke toestemming van de informatieverstrekkers.

7.3. Alle aan CULTURE AGORA verstrekte persoonlijke gegevens zullen automatisch worden verwerkt en geïntegreerd in computerbestanden onder de uiteindelijke verantwoordelijkheid van CUMEDIAE aisbl. Raadpleeg onze Privacyvoorwaarden voor meer informatie over het gebruik van persoonlijke gegevens

7.4. Het paswoord dat toegang geeft tot de diensten van de promotor en de geregistreerde gebruiker is persoonlijk en niet overdraagbaar. De gebruiker neemt de volledige verantwoordelijkheid op zich om deze informatie geheim te houden en draagt alle gevolgen van het verlies ervan; CULTURE AGORA is vrijgesteld van elke verantwoordelijkheid dienaangaande. Het paswoord kan te allen tijde worden gewijzigd via de toegewezen ruimte op het platform.

8.- INTELLECTUELE EIGENDOM

8.1 Alle inhoud op de CULTURE AGORA-website, in het bijzonder met inbegrip van teksten, grafieken, logo’s, knoppen, foto’s, HTML-codes, databanken en iconen, is beschermd door intellectuele eigendomsrechten. De maker van de databank geniet tevens bescherming van het auteursrecht en aanverwante rechten.

8.2 Het ontwerp van de website (structuur, keuze en indeling van secties, opmaak van de informatie, …) is beschermd door het auteursrecht. CULTURE AGORA heeft het recht om het gebruik van (een deel van) de inhoud van de website te verbieden, hetzij op kwalitatief of kwantitatief niveau. De Belgische wet van 31 augustus 1998 betreffende de wettelijke bescherming van databanken (die de Europese richtlijn 96/9/EG omzet) stipuleert dat de inbreuk op deze rechten bestraft kan worden met geldboetes tot 500 000 euro en, bij herhaalde inbreuken, met een gevangenisstraf tot 2 jaar.

8.3 Behoudens formele en voorafgaande toestemming is het gebruik van namen, merken en logo’s op het platform of het illegale gebruik van soortgelijke tekens verboden. Dat geldt niet voor het gebruik van sociale netwerken om inhoud van CULTURE AGORA te verspreiden.

8.4 Het is ten strengste verboden op welke manier en met welk oogmerk dan ook de hele website of een van de door het auteursrecht beschermde elementen ervan te kopiëren, te vertalen, aan te passen, te wijzigen of te gebruiken, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van CUMEDIAE aisbl. Elk commercieel gebruik van de inhoud van de website is ten strengste verboden.

8.5 CUMEDIAE kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden tegenover de bezoekers van CULTURE AGORA, indien een derde partij een klacht indient of juridische actie onderneemt tegen CUMEDIAE omdat het gebruik van een van de elementen van de inhoud van de website, of van een van de op de website aangeboden producten of diensten een inbreuk zou vormen op de intellectuele eigendomsrechten van die partij.

 1. GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

9.1. CULTURE AGORA is niet verantwoordelijk voor eventuele schade die wordt veroorzaakt aan de computer van de gebruiker, en evenmin voor schade die ontstaat door onvakkundig gebruik van het apparaat door de gebruiker of door de toegang tot het internet. Toegang tot CULTURE AGORA en gebruik van de in die website vervatte informatie zonder toestemming is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de persoon die voornoemde handelingen stelde. CULTURE AGORA is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies of schade die uit zo’n gebruik of toegang voortkomt.

9.2. CULTURE AGORA behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan de website aan te brengen die het noodzakelijk acht, alsook om de informatie op die website en de opmaak, presentatie en toegangsvoorwaarden te actualiseren.

 1. BETALING

De via CULTURE AGORA aangeboden betaaldiensten zijn aan hun eigen bijzondere voorwaarden gebonden en dienen bij gebruik uitdrukkelijk door de gebruiker te worden aanvaard.

 

 1. RECLAME EN MARKETINGINSTRUMENTEN

 

11.1 CULTURE AGORA legt zichzelf de hoogste normen op inzake de publicatie van reclame en het gebruik van marketinginstrumenten, met het grootst mogelijke respect voor de kwaliteit van het platform, de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers en de door promotors toevertrouwde inhoud.

 

CULTURE AGORA zal in het bijzonder de volgende criteria naleven:

 

(1) Een advertentie mag geen elementen bevatten of geen effect creëren waardoor die zou indruisen tegen de algemeen aanvaarde morele en ethische normen van de maatschappij.

(2) Een advertentie mag het vertrouwen van de consument niet schaden en mag geen misbruik maken van diens gebrek aan ervaring of kennis of van diens goedgelovigheid.

(3) Het gebruik van historische, wetenschappelijke, natuurlijke en culturele waarden en monumenten in reclame mag het aanzien ervan niet schaden.

(4) Een advertentie mag geen wettelijke ideologie of religieuze overtuiging beledigen. Religieuze symbolen en motieven mogen enkel in reclame worden gebruikt binnen de grenzen van de goede smaak en op een zodanige manier dat het gebruik ervan bij het thema aanleunt.

(5) Een advertentie mag geen enkele discriminatie onderschrijven van nationaliteiten, etnische groepen, geslacht, leeftijd, seksuele voorkeur, religieuze overtuiging of handicap; evenmin mogen dergelijke standpunten worden ondersteund.

(6) De symbolen van naties en landen mogen enkel worden gebruikt in reclame binnen de grenzen van de goede smaak – voornamelijk als een verwijzing naar de oorsprong van producten en diensten. Wanneer deze symbolen worden gebruikt, dienen ze met respect te worden behandeld.

(7) Een advertentie mag geen elementen bevatten en geen effect creëren waardoor agressief, gewelddadig, onwettig of asociaal gedrag wordt aangemoedigd, ondersteund of gerechtvaardigd.

(8) Een advertentie mag geen angst veroorzaken en mag geen choquerende argumenten of beelden gebruiken louter om de aandacht te trekken.

(9) Een advertentie mag geen elementen bevatten en geen effect creëren waardoor het in gevaar brengen van het leven, de gezondheid of de fysieke integriteit van een mens, het schade berokkenen aan het milieu, aan particuliere of openbare eigendom of het folteren van dieren wordt aangemoedigd, ondersteund of gerechtvaardigd.

(10) Een advertentie mag geen erotische en seksuele elementen bevatten. Het menselijke lichaam mag binnen de grenzen van de goede smaak worden afgebeeld, maar de manier van afbeelden mag de menselijke waardigheid en de rechten van het individu niet schenden.

(11) Een advertentie mag geen bewust gesublimeerde elementen bevatten.

(12) Alle toespelingen en verwijzingen die het gebruik van illegale en psychotrope substanties en drugs aanmoedigen of ze als aanvaardbaar voorstellen, dienen te worden vermeden.

 

 

 1. NIETIGHEID. RECHT EN JURISDICTIE

Indien een van de voormelde clausules, hetzij gedeeltelijk of geheel, nietig of verouderd zou worden verklaard of haar rechtsgeldigheid zou verliezen, dan betekent dat niet dat deze algemene voorwaarden in hun geheel nietig worden. De clausule in kwestie zal als ongeschreven worden beschouwd en de gebruiker aanvaardt dat CULTURE AGORA de clausule door een andere vervangt die, in de mate van het mogelijke, dezelfde functie zal vervullen.

Wanneer het gebruik van de CULTURE AGORA-website tot gerechtelijke stappen leidt, zal het Belgische recht van toepassing zijn en zullen uitsluitend de Belgische rechtbanken bevoegd zijn.

Onze vrienden zijn onder meer:
In samenwerking met:
 • Europese Unie Europese Unie
X
Deze website gebruikt cookies om uw gebruikerservaring te optimaliseren. Door verder op deze webite te navigeren, aanvaard je ons cookiesbeleid. Cookiesbeleid..
X